Terug naar home
MijnSyntra
Leerbedrijven

Lerende Euregio Scheldemond

Krapte technische- en zorgprofielen

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen. Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact.

Knelpuntberoepen aantrekkelijker maken

Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt. De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo wordt er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen.

Met deze acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

In het project is Syntra Midden-Vlaanderen verantwoordelijk voor de opvolging, compentiecoaching van proeftuinen hybride leren in opleidingsniveau 4 en 5. Daarnaast staat Syntra Midden-Vlaanderen in voor het voorzien van de mentoropleidingen en sollicitatietrainingen binnen dit project.

Door gezamenlijk proeftuinen op te zetten willen de projectpartners hun expertise en ervaringen op het vlak van hybride leren uitwisselen en met elkaar delen, om zo te komen tot best practices voor hybride leren in opleidingsniveau 4 en 5.

De laatste stand van zaken, de lopende activiteiten binnen het project  en de projecten die binnen het LES-Fonds lopen, kan je terugvinden op de projectsite: https://www.lerendeeuregioscheldemond.eu/